Ministerstvo zdravotníctva

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) je hlavný riadiaci orgán pre zdravotníctvo v Slovenskej republike.

Štatút Ministerstva zdravotníctva SR

Základné ustanovenia

Čl. 1

 1. Štatút Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy ministerstva, ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.
 2. Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.

Čl. 2

 1. Ministerstvo pôsobí na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 347/l99O Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 2. Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.1)
 3. Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
 4. Sídlom ministerstva je Bratislava.

Čl. 3

Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre

 • a) zdravotnú starostlivosť,
 • b) ochranu zdravia obyvateľstva,
 • c) zdravotnícke školy,
 • d) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
 • e) prírodné liečebné kúpele,
 • f) prírodné liečivé zdroje,
 • g) prírodné zdroje minerálnych vôd.2)

Zdroj

Web Ministerstva zdravotníctva SR

Kategória: Zdravotníctvo

Dobré srdce    Doktor    Ministerstvo zdravotníctva    Úrad verejného zdravotníctva    WHO    Zdravie    Zdravotná starostlivosť   

Osobné nástroje